Sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức Diễn đàn “Sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững”. Thông tin mới và cập nhật nhất về diễn đàn 

Sự cần thiết cần sửa đổi luật đất đai

Sự cần thiết cần sửa đổi luật đất đai

(Kiến Thức) - Đất là tài nguyên và nguồn lực quan trọng nhất để xã hội phát triển nên cần điều chỉnh cho phù hợp (luật chưa theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội).