Cần xem lại cách sử dụng buýt BRT hợp lý chưa?

Cần xem lại cách sử dụng buýt BRT hợp lý chưa?

“Việc lựa chọn BRT đã từng được nghiên cứu và thí điểm, triển khai nhưng thực tế vấn đề khai thác chưa hợp lý, cần phải xem lại?”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm nhận định.