Sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức Diễn đàn “Sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững”. Thông tin mới và cập nhật nhất về diễn đàn