Phòng Chống Ma Túy

Cuộc chiến phòng chống ma túy ở Việt Nam và các nước trên thế giới diễn ra khốc liệt, giải pháp phòng chống ma túy của từng nước như nào?