Nhà khoa học 42 năm gắn bó với ruộng đồng

Nhà khoa học 42 năm gắn bó với ruộng đồng

Với kiến thức lĩnh hội hơn 42 năm kinh nghiệm gắn bó với ruộng đồng, chăn nuôi và thực tế cuộc sống, gần như cả đời đã gắn bó ông với lớp người cần lao...