Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: VUSTA đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: VUSTA đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh

"Nhiều nhà khoa học, tổ chức, trí thức đã phát huy rất tốt trong các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội...", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định.