PCT Phạm Ngọc Linh tham dự Lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Google News

Phó Chủ tịch VUSTA - Phạm Ngọc Linh đã tham dự và đón nhận sách tặng tại buổi Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

PCT Pham Ngoc Linh tham du Le ra mat sach cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong
Toàn cảnh buổi lễ
Buổi lễ diễn ra vào chiều 21/6, tại Hà Nội, do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức.
Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức biên tập, xuất bản. Được triển khai từ tháng 3/2023, cuốn sách đã hoàn thành, ra mắt vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2024), 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).
Cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là năm 1968. Nội dung các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
PCT Pham Ngoc Linh tham du Le ra mat sach cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong-Hinh-2
Cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nội dung cuốn sách gồm ba phần. Trong đó, phần thứ nhất “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc”, gồm 19 bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc, Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc,... Với những lập luận đầy sức thuyết phục, những dẫn chứng rất phong phú và sinh động, đồng chí đã lý giải cụ thể nội hàm của khái niệm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phân tích vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng giải pháp để phát huy đầy đủ, toàn diện giá trị văn hoá.
Phần thứ hai “Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững”, tuyển chọn 73 bài phát biểu, bài viết, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các lĩnh vực văn hóa cũng như quá trình xây dựng, phát triển của các cơ quan văn hóa. Với thực tiễn phong phú và tư duy lý luận sắc bén, sự am hiểu sâu sắc về đặc trưng của từng loại hình văn hóa, đồng chí Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo toàn diện, đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật; giáo dục, đào tạo; khoa học, công nghệ; báo chí, xuất bản…
Phần thứ ba “Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống”, tuyển chọn 32 bài viết, trả lời phỏng vấn của các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nghiên cứu, học tập và triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.
Cuốn sách tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa, hội nghị văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương; các cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị trong ngành Văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc.
PCT Pham Ngoc Linh tham du Le ra mat sach cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong-Hinh-3
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị sâu sắc của cuốn sách cần sớm được lan tỏa, góp phần tạo chuyển biến quan trọng, hiệu quả từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng và toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đồng chí yêu cầu cơ quan tuyên giáo các cấp và các cơ quan báo chí, xuất bản khẩn trương tập trung tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị sâu sắc của cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẩn trương phối hợp tổ chức biên dịch nội dung cuốn sách ra nhiều ngoại ngữ, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam.
Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Trung ương, các hội thành viên tổ chức cho các đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước. Hệ thống giáo dục toàn quốc căn cứ nội dung cuốn sách xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về văn hóa.
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu các chi bộ đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc, hiệu quả về nội dung cuốn sách. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt, triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo, phù hợp thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình tổng kết lý luận và thực tiễn, xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
PCT Pham Ngoc Linh tham du Le ra mat sach cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong-Hinh-4
Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh (thứ 2 từ phải sang) và các đại biểu nhận sách tặng tại buổi lễ
Là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm xác định tầm nhìn chiến lược của Đảng và dân tộc; coi trọng tổng kết thực tiễn để không ngừng bổ sung, hoàn thiện lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Không chỉ riêng với lĩnh vực văn hóa, các bài viết, bài phát biểu thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư trên các lĩnh vực, với các ngành, các cấp, các địa phương. Là một Giáo sư, một nhà khoa học lớn của đất nước, Đồng chí đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao sâu sắc mọi hoạt động của đội ngũ trí thức nước nhà, trong đó có trí thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có hai bài phát biểu quan trọng đối với đội ngũ trí thức và với VUSTA: Bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Hà Nội, ngày 03/6/2015) và Bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023).
Hai bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta đối với đội ngũ trí thức và đã trở thành “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của VUSTA và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà. Nhà Xuất bản Tri thức (đơn vị trực thuộc VUSTA) đã xuất bản cuốn sách đăng toàn văn hai bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí thức và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Cuốn sách đã được VUSTA phát hành rộng rãi tới các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương cũng như trong toàn hệ thống VUSTA./.
PCT Pham Ngoc Linh tham du Le ra mat sach cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong-Hinh-5
Cuốn sách Phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí thức và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Theo VUSTA

>> xem thêm

Bình luận(0)