Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ

Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ

Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn giúp các nhà nông, các doanh nghiệp tiếp cận, cập nhật tri thức mới, cách làm mới, hoà nhịp xu thế phát triển.