“Tôi chắp tay cảm tạ...”

“Tôi chắp tay cảm tạ...”

"Vợ tôi đã có tiền nằm viện! Tôi chắp tay cảm tạ mọi người và báo Kiến Thức đã làm cầu nối để vợ tôi nhận được sự giúp đỡ lớn lao…".