CÔNG VIÊN LỊCH SỬ - VĂN HÓA - TÂM LINH TÔ LỊCH

Thông tin mới và cập nhật nhất về kế hoạch xây dựng Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh Tô Lịch. Sông Tô Lịch có ý nghĩa thế nào với Thủ đô Hà Nội? Liệu kế hoạch xây dựng Công viên có khả thi?

"Hãy chấp nhận sông Tô Lịch đã chết"

"Hãy chấp nhận sông Tô Lịch đã chết"

Các chuyên gia cho rằng cần chấp nhận sự thật Tô Lịch giờ không trở lại con sông tự nhiên được nữa. Đã đến lúc tìm giải pháp phù hợp cho con sông nghìn năm tuổi này.