PHẢN ĐỐI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ PHI PHÁP CỦA TRUNG QUỐC

Việt Nam phản đối đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc. Việt Nam khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.