DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI

CẬP NHẬT THÔNG TIN, GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI, DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI 

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi góp phần điều chỉnh đất đai theo cơ chế thị trường định hướng XHCN

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi góp phần điều chỉnh đất đai theo cơ chế thị trường định hướng XHCN

Với những quy định mới về quản lý sử dụng đất nông nghiệp, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sẽ góp phần điều chỉnh đất đai theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.