80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM

Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định những giá trị to lớn, đúc kết nhiều kinh nghiệm quý đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Để văn hóa trở thành động lực của phát triển bền vững

Để văn hóa trở thành động lực của phát triển bền vững

PGS.TS Nguyễn Văn Dân cho rằng, cần làm sao để văn hóa có tính “đại chúng” nhưng vẫn “khoa học”, hội nhập nhưng vẫn “dân tộc”, thực sự trở thành động lực của phát triển bền vững.