80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM

Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định những giá trị to lớn, đúc kết nhiều kinh nghiệm quý đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Những chiếc ấn trở thành bảo vật quốc gia

Những chiếc ấn trở thành bảo vật quốc gia

Mới đây, Việt Nam đàm phán thành công nhằm hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” thời vua Minh Mạng. Chiếc ấn sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới góp phần hoàn thiện, bổ...