80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM

Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định những giá trị to lớn, đúc kết nhiều kinh nghiệm quý đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

27 bảo vật quốc gia vừa được công nhận

27 bảo vật quốc gia vừa được công nhận

Trong số 27 bảo vật quốc gia được công nhận có cặp tượng voi đá thành Đồ Bàn, hiện lưu giữ tại Khu di tích Thành Hoàng Đế, thị xã An Nhơn, Bình Định.