Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm tại “siêu tổng công ty” SCIC

(Kiến Thức) - Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, chỉ rõ nhiều khuyết điểm, vi phạm của SCIC.

Chiều 22/11, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Theo bản kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ 6 khuyết điểm và vi phạm của SCIC trong các vấn đề như tiếp nhận, chuyển giao quyền đại diện vốn Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đầu tư kinh doanh vốn chưa có hiệu quả, bán phần vốn đầu tư của SCIC tại một số doanh nghiệp, quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, công tác quản lý tài chính, mua sắm đầu tư xây dựng cơ bản.
 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
Nhiều khuyết điểm, vi phạm tại SCIC
Kết luận thanh tra nêu rõ, SCIC là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước được giao thực hiện việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương chuyển giao với số lượng lớn nhưng lại thực hiện một số nội dung công việc như một cấp quản lý nhà nước trong việc thẩm định, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhất là vị trí vai trò trong quá trình làm việc với Bộ, ngành, địa phương.
Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC ngày càng chặt chẽ, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập, một số quy định chưa thực sự rõ ràng dễ dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.
Việc rà soát, xây dựng danh mục các doanh nghiệp nhà nước đủ điều kiện bàn giao, doanh nghiệp nhà nước thuộc đối tượng bàn giao nhưng chưa đủ điều kiện bàn giao cũng như lộ trình tiếp nhận theo từng bộ, ngành, địa phương của SCIC còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác.
Hội đồng thành viên SCIC không có văn bản phê duyệt kế hoạch tiếp nhận doanh nghiệp hàng năm. SCIC tiếp nhận Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng (Vietracimex) mà không có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc đối tượng chuyển giao theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo việc đại diện vốn tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Việt Nam trên cơ sở nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu từ Vinashin là không đúng quy định; theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền việc tiếp nhận Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư phát triển Việt Ninh từ tỉnh Ninh Thuận, sau đó đã bàn giao trả lại địa phương năm 2009 trong khi thực tế SCIC chưa tiếp nhận doanh nghiệp này.
Từ giai đoạn 2008-2013, SCIC đã chuyển giao lại quyền đại diện vốn nhà nước về Bộ, địa phương quản lý tổng số 30 doanh nghiệp nhưng chỉ có Công ty Cổ phần Jetstar Pacific Airlines là có văn bản của Thủ tướng Chính phủ. Đối với 29 doanh nghiệp còn lại đã bàn giao về địa phương.
 Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.
Về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Kết luận thanh tra chỉ rõ, khuyết điểm về hồ sơ tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước như biên bản và hồ sơ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư về SCIC tại một số doanh nghiệp còn thiếu văn bản ủy quyền, số liệu chuyển giao không phải tại thời điểm gần nhất của doanh nghiệp, tài liệu pháp lý kèm theo không có báo cáo quyết toán quý gần nhất thời điểm chuyển giao, thiếu biên bản bàn giao vốn, tài sản của doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.
21 người đại diện của SCIC quá tuổi nghỉ hưu
Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ những vấn đề trong việc cử người đại diện vốn SCIC tại các doanh nghiệp như việc SCIC ban hành Quy chế Người đại diện vốn theo hướng mở rộng độ tuổi dẫn đến sự khác biệt trong quy định đối với Người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trong việc cử người đại diện đã quá tuổi nghỉ hưu. Đến thời điểm 30/9/2015 còn có 21 người đại diện của SCIC quá tuổi nghỉ hưu.
Khối lượng công việc lớn so với khả năng đáp ứng của SCIC dẫn tới chuyện nhiều cán bộ SCIC (nhất là đội ngũ lãnh đạo) tham gia đại diện vốn nhà nước tại 4-5 doanh nghiệp lớn hoặc tham gia quản trị, điều hành tại 5-6 doanh nghiệp, ngoài ra còn thực hiện các hoạt động quản lý tổng công ty, quản lý các phòng, ban tại SCIC.
Việc ủy quyền người đại diện chủ sở hữu vốn của SCIC tại doanh nghiệp còn chưa thực hiện đầy đủ, có trường hợp từ khi tiếp nhận đến thời điểm kiểm tra SCIC không có văn bản ủy quyền, có trường hợp tiếp nhận được một thời gian dài mới ban hành văn bản ủy quyền người đại diện, có trường hợp đại hội cổ đông nhiệm kỳ sau 1 năm SCIC mới ban hành văn bản ủy quyền người đại diện tại doanh nghiệp. Người đại diện vốn của SCIC tại doanh nghiệp 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ nhưng SCIC không xem xét để thực hiện việc chấm dứt ủy quyền.
“SCIC chưa thể hiện rõ hoạt động giám sát đối với doanh nghiệp, không có văn bản tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hay xử lý trách nhiệm theo đúng trình tự và thủ tục đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển công nghiệp và vận tải", kết luận thanh tra nêu rõ.
Về trách nhiệm của người đại diện vốn SCIC tại doanh nghiệp, kết luận nhận định còn tình trạng người đại diện chưa thực hiện báo cáo đầy đủ, định kỳ theo quy định; phê duyệt đầu tư không báo cáo SCIC trước khi đưa ra xin ý kiến đại hội cổ đông. Việc đầu tư không có phương án đầu tư, không được thẩm định hiệu quả của phương án đầu tư, không xin ý kiến của SCIC trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị đối với việc đầu tư hoặc những nội dung quan trọng của doanh nghiệp theo quy định.
Người đại diện vốn của SCIC tại doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ quy định về nghĩa vụ trách nhiệm của người đại diện vốn trong việc đôn đốc, thu hồi nợ Quỹ Hỗ trợ sản xuất và Phát triển doanh nghiệp cũng như công nợ với SCIC.
Kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ một số vấn đề tồn tại trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp. Cụ thể, trong việc thực hiện các dự án, một số người đại diện vốn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để doanh nghiệp vi phạm các quy định về đấu thầu trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, thực hiện đầu tư dự án trước khi được ĐHCĐ thông qua, không thẩm định hiệu quả các phương án đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư không hiệu quả, quản lý dự án đầu tư không tốt dẫn đến khó thu hồi vốn đầu tư. Ngoài ra, công tác quản lý tài chính tại một số công ty do người đại diện vốn SCIC tham gia quản lý điều hành còn để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm.
Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ một số tồn tại trong việc đầu tư kinh doanh vốn, việc bán phần vốn đầu tư của SCIC tại một số doanh nghiệp, việc quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ ,sắp xếp, phát triển doanh nghiệp cũng như công tác quản lý tài chính, mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản.
Kiến nghị xử lý khuyết điểm, sai phạm tại SCIC và yêu cầu nghiêm túc thực hiện
Trước những tồn tại trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan chức năng xử lý hơn 600 tỷ đồng (gồm các khoản tiền trích lập dự phòng trái quy định, sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp lệ, chi phí không hợp lệ, các khoản nợ thuế). Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài Chính, SCIC căn cứ vào những khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra để tiến hành kiểm điểm, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân theo thẩm quyền quản lý. Đồng thời đề xuất, áp dụng ngay các giải pháp để khắc phục, chấn chỉnh, khắc phục xử lý những vi phạm.
Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đề nghị SCIC cần tăng cường công tác giám sát người đại diện, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện nhằm phát hiện các thiếu sót, yếu kém để có biện pháp ngăn chặn. Xem xét việc tách chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với Giám đốc/Tổng giám đốc, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư 121/2012 của Bộ Tài chính.
Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị các Bộ Tài nguyên Môi trường, UBND TP Hà Nội, UBND TP HCM... thực hiện những vấn đề nêu trong kết luận thanh tra liên quan đến các cơ quan, đơn vị trên.
Liên quan vụ việc trên, ngày 31/10/2016, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9297/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về kết luận thanh tra tại SCIC. Trong đó, Thủ tướng đồng ý với các nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính Phủ tại văn bản số 2105/KL-TTCP ngày 15/8/2016.
“Bộ Tài chính, Bộ TNMT, UBND TP Hà Nội, UBND TP HCM, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 1/2017”, Văn bản số 9297/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ nêu rõ...
PV Kiến Thức tiếp tục thông tin về vụ việc trên...
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)