Sai Phạm Tại SCIC

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra sai phạm tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC. Hàng loạt sai phạm tại SCIC đã được chỉ rõ.