Báo Tri thức và Cuộc sống có tôn chỉ, mục đích và mối quan hệ với VUSTA

Tôn chỉ, mục đích của Báo Tri thức và Cuộc sống là tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách liên quan đến các lĩnh vực KH&CN; vai trò và sứ mệnh của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Báo Tri thức và Cuộc sống là cơ quan báo trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
Báo mới được thành lập vào tháng 12/2020, trên cơ sở thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch báo chí và sự sáp nhập của 4 cơ quan báo trực thuộc VUSTA, đó là: Báo Khoa học và Đời sống, Báo Đất Việt, Báo điện tử Tầm nhìn và Báo điện tử Kiến thức. Như vậy, dù là mới thành lập nhưng thực chất báo đã được kế tục sự nghiệp của các báo, tạp chí có uy tín, có bề dày trong làng báo cách mạng Việt Nam và trước đội ngũ trí thức Việt Nam.
Bao Tri thuc va Cuoc song co ton chi, muc dich va moi quan he voi VUSTA
Ông Phạm Hữu Duệ, Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội (VUSTA) cùng lãnh đạo Báo Tri thức và Cuộc sống. 
Tôn chỉ, mục đích của Báo Tri thức và Cuộc sốngTuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách liên quan đến các lĩnh vực KH&CN; vai trò và sứ mệnh của VUSTA.
TT&PBKT KH&CN, kết quả nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN phục vụ sự nghiệp bảo vệ và phát triển bền vững đất nước.
Tham gia tư vấn, phản biện chính sách, chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Chúng ta có quyền hy vọng và tin rằng, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục sự nghiệp trên nền tảng của báo chính là những báo đã từng rất uy tín, cố gắng phấn đấu góp phần tạo nên uy tín của VUSTA, của trí thức Việt Nam.
Báo Tri thức và Cuộc sống hoạt động theo Luật báo chí, Điều lệ của VUSTA và các quy định khác của pháp luật; phản ánh, cập nhật các thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung, các thông tin về KH&CN nói riêng.
Báo đã thành lập Chuyên mục VUSTA-NEWS, đây là chuyên mục phản ánh đầy đủ và kịp thời các hoạt động điều hành của cơ quan chủ quản VUSTA cũng như các kết quả hoạt động nổi bật của các tổ chức thành viên trong toàn hệ thống.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục là kênh thông tin quan trọng của VUSTA trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những thành tựu khoa học mới, thông tin chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật, góp phần thực hiện nhiệm vụ trung tâm của VUSTA, đó là TT&PBKT KH&CN cho người dân.
>>> Mời quý độc giả xem video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Nguồn: Nhân Dân TV

VUSTA

>> xem thêm

Bình luận(0)