Vinh danh trí thức 2022: Ks. Trần Văn Học

Ks. Trần Văn Học tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế ISO 13065 “Tiêu chuẩn bền vững cho năng lượng sinh học”.

Phó Chủ tịch Hội KH&KT về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam
Vinh danh tri thuc 2022: Ks. Tran Van Hoc
 Chân dung KS. Trần Văn Học. 
Thành tích
Góp ý cho nhiều dự thảo TCVN, dự thảo QCVN về các lĩnh vực khác nhau và đóng góp chuyên môn cho nhiều dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo đề nghị của của Chính phủ, các Bộ ngành và Tổng cục TCĐLCL.
Tham gia và chủ trì thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN; viết báo cáo nhiều chuyên đề; đào tạo về nghiệp vụ; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý và các công cụ nâng cao năng suất chất lượng, các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế và thuận lợi hóa thương mại; viết giáo trình và giảng dậy môn học “Tiêu chuẩn hóa”; soạn thảo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia; viết nhiều bài báo chuyên môn, tham gia các Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề tài cấp Bộ, Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia... trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng Việt Nam.
Tham gia tích cực các hoạt động phối hợp với các tổ chức chuyên môn trong nước và quốc tế để thực hiện việc nghiên cứu triển khai, phổ biến kiến thức và đào tạo nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp, nông thôn; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế ISO 13065 “Tiêu chuẩn bền vững cho năng lượng sinh học”.
Chủ trì nhiều dự án quốc tế nhằm hỗ trợ cho hoạt động của Hội và thúc đẩy phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng trong các lĩnh vực chuyên ngành từ 2011-2021 về tiêu chuẩn và quy chuẩn thực phẩm cho Dự án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng”. Dự án RS 10-0203 “Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” trong khuôn khổ Chương trình Quốc tế về An toàn Giao thông Đường bộ Toàn cầu - GRSP (2014-2015). Giám đốc dự án VNMXX-Rd7-0289 “Đóng góp cho việc soát xét và xây dựng các văn bản quản lý chủ chốt để nâng cao hiệu quả và hiệu lực của quản lý chất lượng mũ bảo hiểm” (của Việt nam) trong khuôn khổ Chương trình Quốc tế về An toàn Giao thông Đường bộ Toàn cầu - GRSP (2016-2017). Chủ trì dự án về “Nhãn điện tử cho sản phẩm tiêu dùng” do Tổ chức Người tiêu dùng Quốc tế (CI) tài trợ (2021-2022); Trưởng nhóm chuyên gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khả thi áp dụng nhãn sinh thái và tiêu chuẩn cho sản phẩm nhựa tái chế tại việt nam trong khuôn khổ dự án “Suy nghĩ lại về nhựa-các giải pháp kinh té tuần hoàn cho rác thải biển” do EU tài trợ và Experrtise France và GIZ thực hiện.
Danh hiệu thi đua
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN năm 2010
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2004, 2005, 2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)