Đại hội Đảng lần thứ 12

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh, clip mới nhất liên quan đến Đại hội Đảng 12, các thông tin về Bộ Chính trị, 4 nhân sự chủ chốt của Đảng được bầu trong Đại hội lần này...