Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương khóa XII được bầu như thế nào?

(Kiến Thức) - Ban chấp hành Trung ương khóa XII được bầu bằng hai lá phiếu màu khác nhau, một cho danh sách bầu ủy viên trung ương chính thức, một cho danh sách bầu ủy viên dự khuyết.

Sáng nay (26/1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
Theo đúng trình tự, danh sách bầu cử chính thức sẽ được chuyển tới các đoàn, phát cho đại biểu. Danh sách này bao gồm cả ứng viên do Trung ương khóa XI giới thiệu và những người ứng cử, nhận đề cử bổ sung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua trước đó. Trong không gian riêng tư, từng đại biểu sẽ quyết định lá phiếu của mình. 
Sẽ có hai lá phiếu với màu khác nhau, một cho danh sách bầu ủy viên trung ương chính thức, một cho danh sách bầu ủy viên dự khuyết. Đại biểu sẽ đánh dấu vào những những viên mình ủng hộ và gạch tên những ứng viên mà mình không ủng hộ.
Dự kiến 9h30 sáng 26/1, các đại biểu sẽ mang lá phiếu chuẩn bị sẵn của mình lên hội trường bỏ vào thùng phiếu chuẩn bị sẵn. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
Chiều cùng ngày, theo chương trình, các đại biểu làm việc tại hội trường, quay trở lại các công việc liên quan tới văn kiện. Nếu có vấn đề cần phải biểu quyết thì sẽ tiến hành ngay để chốt nội dung văn kiện. Cho đến khi có kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử vào BCH Trung ương khóa XII
Hom nay, Ban chap hanh Trung uong khoa XII duoc bau nhu the nao?
 Hôm nay sẽ bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
Tiêu chuẩn của Ban chấp hành Trung ương khóa XII
Trước đó, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chia sẻ về yêu cầu, tiêu chuẩn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:
Để xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã đặt ra yêu cầu:
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
- Có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng Uỷ viên Trung ương Đảng ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng.
- Bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục.
- Việc giới thiệu nhân sự, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong giới thiệu, đánh giá, lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...; cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch phá hoại, gây rối nội bộ.
Đồng thời quy định tiêu chuẩn: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phải là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước; đồng thời chú trọng 3 nhóm tiêu chuẩn:
- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích dân tộc; có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với nhân dân, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động.
- Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ với công việc; bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ.
- Có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức toàn diện để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; có năng lực cụ thể hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới tại lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; qua thực tiễn thể hiện rõ là người có năng lực sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công; có ý thức, trách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận, đóng góp vào các quyết định chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.
Cơ cấu của Ban chấp hành Trung ương khóa XII
Trên cơ sở tính toán, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dự kiến là 200 đồng chí, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (khóa XI có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết); số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60% (đổi mới khoảng 40-45%).
Để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cần có cơ cấu 3 độ tuổi, trong đó dưới 50 tuổi dự kiến 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%; trong đó, các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa. 
Phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ trên 10% (khóa XI là 8,13%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4 - 6% (khóa XI là 2,2%), cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9-10% (khóa XI là 8,75%); ngoài ra, có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia, đây cũng là một nét mới trong công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021.
T.V

Bình luận(0)