80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM

Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định những giá trị to lớn, đúc kết nhiều kinh nghiệm quý đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Cận cảnh nơi cất giữ lịch sử chữ Quốc ngữ Việt Nam

Cận cảnh nơi cất giữ lịch sử chữ Quốc ngữ Việt Nam

Nhà thờ Mằng Lăng, Phú Yên, là một kỳ quan biết kể chuyện. Tới đó, sau khi choáng ngợp trước kiến trúc cổ kính của nhà thờ 131 năm tuổi, bạn sẽ được nghe câu chuyện về lịch sử nhà thờ, sự hình thành của chữ Quốc ngữ.