VUSTA thực hiện hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức trên cơ sở nào?

Có thể nói hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức là một hoạt động rất quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được tiến hành dựa vào các cơ sở sau:

Dựa vào hệ thống văn bản của Đảng đã quy định cho hoạt động TT&PBKT của VUSTA, trong đó có: Nghị quyết số 02-NQ/HNTƯ ngày 24/12/1996 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành TW Đảng (khóa VIII) thông qua về định hướng phát triển KH&CN trong thời kỳ CNH, HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000, trong đó ghi rõ: “Phát huy vai trò chính trị-xã hội của VUSTA ở TW và địa phương trong việc phổ biến và ứng dụng kiến thức khoa học vào sản xuất và đời sống...”.
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành TW Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đã yêu cầu: “Tạo cơ hội để trí thức tự nguyện đi đầu trong việc truyền bá những tri thức tiến bộ trong cộng đồng, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ đó vào sản xuất và đời sống, góp phần thiết thực nâng cao dân trí”.
VUSTA thuc hien hoat dong tuyen truyen va pho bien kien thuc tren co so nao?
 TSKH Phan Xuân Dũng tại một cuộc họp của VUSTA.
Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 11/4/1988 về củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của VUSTA để giao cho v nhiệm vụ: “Đoàn kết tất cả các hội KH&KT của người Việt Nam ở trong và ngoài nước nhằm phổ cập chủ trương, chính sách KH&KT của Đảng và Nhà nước, kiến thức KH&KT cho quần chúng”.
Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 đã yêu cầu VUSTA: “Đi đầu trong truyền bá kiến thức KH&CN, tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng hiệu quả những tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống”.
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) về định hướng: “Tạo môi trường và các điều kiện để trí thức đi đầu trong việc truyền bá những tinh hoa tri thức của nhân loại trong cộng đồng, góp phần thiết thực nâng cao dân trí; áp dụng có hiệu quả những tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống; tích cực, chủ động tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới; là lực lượng xung kích xây dựng phong trào thi đua sáng tạo khoa học kỹ thuật rộng khắp trong toàn quốc”.
Dựa vào hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về hoạt động TT&PBKT của VUSTA:
 Luật KH&CN 2013 quy định công tác TT&PBKT KH&CN như sau: “Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với VUSTA, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm, 05 năm về công tác TT&PBKT KH&CN”.
Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”, trong đó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho VUSTA tham gia thực hiện “Chuẩn hóa tri thức trong một số lĩnh vực quan trọng như pháp luật, sức khỏe,…để đảm bảo chính xác, tin cậy”.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: VUSTA gặp gỡ cơ quan báo chí trong hệ thống

Nguồn: Kinh tế Tập đoàn


VUSTA

>> xem thêm

Bình luận(0)