Vua Việt nào nghiêm trị tội phá thai?

(Kiến Thức) - Dưới thời Lê Thánh Tông, đàn bà tàn nhẫn phá thai đều bị trị tội.  Tượng Lê Thánh Tông. Ảnh: Wikipedia. 

Phá thai bị trị tội

Thời Lê Thánh Tông có lệnh cấm: Hễ là đàn bà tàn nhẫn hoặc muốn ít con cái để giữ lấy của nhiều hoặc ngại việc sinh đẻ, muốn đỡ khó nhọc, thấy mình có thai dùng cách phá đi, thương tổn tính mạng, tổn hại luân thường, cùng là kẻ nào phá thai người khác đều phải kiểm xét theo luật trị tội. 

Quy định về việc cưới 

Năm 1478, đời Lê Thánh Tông bắt đầu định nghi lễ về hôn nhân: Khi lấy vợ, trước hết phải mượn người làm mối, đi lại, bàn định rồi mới định lễ cầu thân, lễ dẫn cưới. Rồi chọn ngày xin đón dâu. Ngày hôm sau chào cha mẹ chồng ngày thứ ba đến lễ nhà thờ….Không được như trước là nhà trai dẫn lễ rồi để đến 3,4 năm mới cho đón dâu. 
MN

Bình luận(0)