Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video về hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Làm gì cũng phải nghĩ vì đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Làm gì cũng phải nghĩ vì đất nước

(Kiến Thức) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn các đảng viên trẻ: "Đức là sự trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên tối cao, làm việc gì cũng phải nghĩ vì đất nước, vì Tổ quốc, đừng nghĩ đến mình".