Vua Lê Đại Hành tặng con vật gì khiến sứ thần nhà Tống khiếp sợ?

Vua Lê Đại Hành tặng con vật gì khiến sứ thần nhà Tống khiếp sợ?

Sau bữa tiệc vui, vua Lê Đại Hành cho người khiêng một con trăn lớn đến quán dịch và nói với sứ giả nhà Tống rằng: Nếu sứ thần ăn được thịt trăn thì vua tôi sẽ cho người làm cỗ để mời. Sứ Tống khiếp đảm từ chối...