Đất học Thần Khê nằm ở tỉnh nào?

Đất học Thần Khê nằm ở tỉnh nào?

Thần Khê có bốn ông nghè/Ông nào cũng được châu phê thần đồng, câu ca xưa ấy là nói về đất học Thần Khê nổi danh trong lịch sử khoa bảng Việt Nam.