Ném Bom Nguyên Tử

Cập nhật thông tin mới nhất sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật bản, 70 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki