Cocobay Đà Nẵng "vỡ trận" cam kết lợi nhuận

Chủ đầu tư tuyên bố Cocobay Đà Nẵng "vỡ trận" cam kết lợi nhuận.