“Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá“

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá vì chúng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta.

Các mạng xã hội bị thế lực xấu thực hiện mục tiêu chống phá 
Trao đổi với báo chí bền lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng ta.
“Dat nuoc cang thanh cong, cac the luc thu dich cang dien cuong chong pha“
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
              
Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, trong suốt quá trình phát triển đất nước, đặc biệt 5 năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
Hiện nay, công việc này được triển khai bài bản, hệ thống, nhất quán và đặc biệt là rất quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.
“Điều này thể hiện ở việc lần đầu tiên chúng ta có Ban chỉ đạo thống nhất cả bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận về công tác tư tưởng, về văn học nghệ thuật. Sau đó chỉ đạo này được triển khai từ Trung ương đến địa phương và tất cả đều có các Ban chỉ đạo, vào cuộc rất bài bản. Chúng ta đã xây dựng được một kế hoạch, chương trình để thực hiện công tác đấu tranh này có trọng tâm, trọng điểm cả trước mắt và đặt cơ sở cho việc bảo vệ nền tảng một cách thường xuyên, liên tục” – ông Thắng nói.
Kết quả, đã giải quyết mối quan hệ rất tốt giữa việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, phát triển đất nước, đồng thời là những kết quả rất quan trọng, nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua.
Đây là kết tinh của trí tuệ, sức sáng tạo và khẳng định rằng, chúng ta dựa trên nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc của Đảng và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo. Do đó, có thể nói đây là nội dung rất quan trọng để thực hiện việc xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ và đã mang lại kết quả rất tích cực
Cùng với đó, chúng ta đã xây dựng được một mạng lưới đấu tranh trên các loại hình báo chí cũng như trên mạng xã hội. Đây là điểm rất mới khi xây dựng luận cứ để công cuộc đấu tranh thật sự thuyết phục và hiệu quả, nhất là trên mạng xã hội, với những bài viết ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục để tất cả mọi người hiểu sâu được quan điểm, đường lối của Đảng.
“Chúng ta đấu tranh trực diện với những luận điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các thế lực thường lợi dụng những sự kiện lớn hoặc là những vấn đề nóng để xuyên tạc lệch lạc, gây ra tình trạng mơ hồ, hiểu không đúng thì chúng ta đấu tranh. Đấu tranh này phải thiết thực, đồng bộ cả việc xây dựng các luận cứ cho đấu tranh cũng như các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật để gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng” – ông Thắng cho biết.
Theo ông Thắng, chúng ta cũng đã thực hiện các giải pháp về kinh tế, tài chính, kiểm soát dòng tiền, các trang mạng xã hội bị thế lực này thông qua đó thực hiện các mục tiêu chống phá. Đây là những kết quả rất thành công thời gian qua.
Bước vào Đại hội, gần như 80-85% thông tin xấu độc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã bị gỡ bỏ. Kỳ Đại hội lần này được đánh giá có không khí phấn khởi, thể hiện niềm tin của xã hội rất tốt, rất đúng về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta.
Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch, phản động càng chống phá
Về phương hướng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, đất nước càng thành công thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá vì chúng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta.
Nhất là trong bối cảnh mới hiện nay, thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó dự đoán. Nền tảng công nghệ phát triển một mặt mang đến cơ hội mới nhưng đồng thời mang rất nhiều thách thức mới. Các thế lực thù địch cũng dựa trên các nền tảng công nghệ để chống phá chúng ta rất quyết liệt, tinh vi...
"Do đó, cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ và với sự tham gia của tất cả các "quân, binh chủng" trên Mặt trận tư tưởng, lý luận. Tôi muốn nói đến vai trò của những người làm công tác lý luận, xây dựng luận cứ, vai trò của những cơ quan thông tin truyền thông, về xây dựng những giải pháp kỹ thuật” - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ.
Ông Nguyễn Xuân Thắng nêu quan điểm, cần phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý để bảo vệ vững chắc tất cả những thành quả của đất nước, đồng thời đấu tranh với các thế lực thù địch để làm thế nào để vừa răn đe, cảnh báo nhưng vẫn xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.
“Cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, với sự tham gia không chỉ của các lực lượng chuyên trách mà của toàn bộ hệ thống chính trị và của người dân trong xã hội: "Dân ta nói Đảng ta là của chính người dân và người dân tham gia và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh thêm.
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng để củng cố niềm tin của nhân dân
Nhiệm kỳ vừa qua được đánh giá là niềm tin trong nhân dân với Đảng ngày càng tăng, nhờ vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng.
Đánh giá về điều này, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, điều này là đúng khi chúng ta coi công tác xây dựng Đảng là then chốt. Xây dựng Đảng toàn diện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ nhưng đồng thời công tác xây dựng Đảng phải bám rất sát các nguyên tắc của Đảng. Và trong nguyên tắc của Đảng có một nội dung mà chúng ta thấy rằng dứt khoát phải quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phải đoàn kết trong Đảng. Bởi vì chỉ có đoàn kết mới thấy được sức mạnh và thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân chứ không phải chỉ có những người trong Đảng, trong hệ thống chính trị mới xây dựng Đảng.
Theo ông Thắng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để củng cố niềm tin của nhân dân.
“Vừa qua, chúng ta có được những kết quả rất tốt, củng cố được niềm tin, nhưng đấy mới là kết quả bước đầu. Bởi vì điều quan trọng nhất là cuối cùng chúng ta phải xây dựng được một thể chế để cho các cá nhân tham gia trong hệ thống chính trị không có cơ hội, không dám và không thể tham nhũng thì đấy mới gọi là triệt để. Và như vậy chúng ta xây dựng một Đảng cách mạng chân chính, Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần đó thì cuộc đấu tranh mới mang lại kết quả cuối cùng, đưa Việt Nam có được kỳ tích phát triển mới” – ông Thắng nói.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, bản thân ông nhiều lần đã nói, không có lý do gì để chúng ta không làm nên kỳ tích phát triển cả. Một dân tộc có truyền thống, một dân tộc chung lưng đấu cật, đồng lòng và sức mạnh như lời Bác Hồ nói, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, hay có khó khăn, thử thách thì tinh thần lại sôi nổi, kết nối thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn. Đối với đói nghèo chúng ta phải khắc chế được để trở thành một cường quốc như Bác Hồ nói là sánh vai các cường quốc năm châu.
>>> Mời độc giả xem thêm video Xét xử các đối tượng hoạt động lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống phá Nhà nước

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)