Việt Nam ơi! Cùng đoàn kết đánh bay Corona

Việt Nam ơi! Cùng đoàn kết đánh bay Corona

Toàn bộ hệ thống chính trị nước ta đã vào cuộc một cách hiệu quả, toàn dân đã đoàn kết một lòng cùng Chính phủ trong việc ngăn chặn đẩy lùi Covid-19 đã mang lại niềm tin lớn lao...