Vinh danh trí thức 2022: GS.TS Phùng Hữu Phú

GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Ngày sinh: 09/8/1948.
Thành tích đạt được
Tham gia Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XI,XII,XIII của Đảng với chức danh Tổ phó thường trực Tổ Biên tập;Tham gia Ban chỉ dạo biên soạn công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào Việt Nam (về phía Việt Nam ) với chức danh Phó Trưởng ban thường trực. Chủ nhiệm Chương trình KX 09/16-20 về tổng kết 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Vinh danh tri thuc 2022: GS.TS Phung Huu Phu
 GS.TS Phùng Hữu Phú.
Chủ trì 3 đề tài, đề án khoa học cấp nhà nước: Phát triển văn hóa – sức mạnh nội sinh của dân tộc (KX 04/11-15), Tập 25 (2001-2015) bộ Lịch sử Việt Nam (công trình quốc gia), Tập 28 (Chính trị, tổ chức, ngoại giao) bộ Bách khoa toàn thư (công trình quốc gia). Chủ biên, đồng chủ biên 9 sách chuyên khảo, công bố 50 bài khoa học về các chủ đề: Cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng: tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phát triển văn hóa; phát triển thủ đô Hà Nội...
Một số tác phẩm: Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh (Đồng Chủ biên), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1996; Hồ Chí Minh với Phật giáo Việt Nam: 1945-1969 (Chủ biên), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1997; Phát huy tiềm lực tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử, văn hóa, phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 (Chủ biên), Nhà xuất bản Hà Nội, 2010; Bí quyết thành công Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2010; Văn hóa - Sức mạnh nội sinh của phát triển (Đồng chủ biên), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2014.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương: Độc lập hạng nhất ( 2016); Độc lập hạng nhì (2010); Lao động hạng ba (1997); Lao động hạng nhì của Nhà nước Dân chủ, Nhân dân Lào ( 2010 ) về công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động, quản lý khoa học (2021); Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về công trình nghiên cứu 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (2010).
- Nhiều huy chương, kỷ niệm chương của các ban, bộ, ngành, đoàn thể.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)