ỨNG VIÊN ĐBQH - CHỦ TỊCH VUSTA PHAN XUÂN DŨNG

Thông tin mới và cập nhật nhất về quá trình ứng cử Đại biểu Quốc hội của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội ở đâu? Chương trình hành động của ứng viên Đại biểu Quốc hội Phan Xuân Dũng thế nào?

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: “KH&CN đang thay đổi người làm báo”

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: “KH&CN đang thay đổi người làm báo”

“Báo chí đang trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, KH&CN phát triển nhanh chóng làm thay đổi mọi hoạt động báo chí và hành vi người làm báo, mỗi tờ báo phải xây dựng được thương hiệu riêng, trường phái riêng, cách lôi cuốn người đọc riêng thì mới có chỗ đứng”- Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nói.