Công Chức

Những vấn đề quy chế và đối tượng tham gia thi công chức được cập nhật online nhanh nhất 2015

Cán bộ, công chức cũng phải nhập ngũ

Cán bộ, công chức cũng phải nhập ngũ

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết: “Từ năm 2015 sẽ tập trung gọi cán bộ, công chức, viên chức ở các tổ chức chính trị-xã hội đi nghĩa vụ quân sự”.

Mờ lý trí thì đừng mong yêu nước

Mờ lý trí thì đừng mong yêu nước

Cán bộ giữ chức danh quản lý phải "có tinh thần yêu nước sâu sắc".  Theo ông Vũ Cao Đàm, quy định như vậy là cần thiết, song chưa đủ.