Tập huấn tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(Kiến Thức) - Ngày 30/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phóng viên báo chí tuyên truyền về nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tap huan tuyen truyen noi dung du thao van kien Dai hoi XIII cua Dang
 Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phạm Văn Linh báo cáo chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, những người làm báo những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; trao đổi, thảo luận phương pháp, cách thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, góp ý có chất lượng vào dự thảo các văn kiện; góp phần để Đại hội thành công, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.
Tại hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, giúp có cái nhìn tổng quát toàn diện những kết quả đạt được, những thành tựu và cả những hạn chế, bất cập trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới.
Theo đó, chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 15 mục với 15 vấn đề lớn, trong đó nhấn mạnh các nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; tầm nhìn và định hướng phát triển; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người...
PGS.TS Phạm Văn Linh nêu rõ, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng liên tục, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực.
Tap huan tuyen truyen noi dung du thao van kien Dai hoi XIII cua Dang-Hinh-2
 Quang cảnh hội nghị.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, một số kinh nghiệm đã được rút ra. Một là, chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm "dân là gốc"; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.
Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực và động lực. Đặc biệt, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường...
Định hướng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW, ngày 10/4/2020 hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ban cũng ban hành Kế hoạch số 441-KH/BTGTW, ngày 23/10/2020 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, những người làm báo những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; trao đổi, thảo luận phương pháp, cách thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, góp ý có chất lượng vào dự thảo các Văn kiện; góp phần để Đại hội thành công, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân…
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu các cơ quan báo chí khi tuyên truyền cần tập trung vào một số nội dung chính như tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiêu biểu, nhất là các nhân tố điển hình mới.
Bên cạnh đó, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của từng cơ quan báo chí, chủ động xây dựng các tuyến tin, bài chuyên sâu trong từng lĩnh vực, như: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng việc góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của ta; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…
Cùng với nhấn mạnh việc tuyên truyền thành công của đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý các cơ quan báo chí phản ánh những ý kiến của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng với nội dung, hình thức mới mẻ, sinh động, thiết thực...
>>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung 15 bí thư tỉnh, thành được Bộ Chính trị bổ nhiệm

Nguồn: Truyền hình Thông tấn.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)