Hủy bỏ nội dung các luật hiện hành trái quy định Luật Quy hoạch

(Kiến Thức) - Có 32 Luật cần sửa đổi, bổ sung các Điều liên quan đến quy hoạch để phù hợp với dự án Luật Quy hoạch, bảo đảm khi có hiệu lực, Luật Quy hoạch sẽ đi vào cuộc sống.

Hủy bỏ những nội dung của các luật hiện hành trái với quy định Luật Quy hoạch
Ngày 26/5, tại hội trường Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch.
Theo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch, một số ý kiến đề nghị cần phải giải quyết mối quan hệ giữa Luật này với các luật liên quan, rà soát, hủy bỏ những nội dung của các luật hiện hành trái với quy định Luật này để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật. Ngoài ra, Luật cần có phương án xử lý các quy hoạch đã được phê duyệt khi Luật này có hiệu lực. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ xây dựng Đề án rà soát tổng thể các quy hoạch hiện hành với lộ trình phù hợp để từng bước điều chỉnh bằng các chính sách, quy định pháp luật để đến năm 2020 có thể thực thi đồng bộ các quy hoạch theo Luật quy hoạch.
Huy bo noi dung cac luat hien hanh trai quy dinh Luat Quy hoach
 Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, theo báo cáo của các cơ quan hữu quan được phân công qua rà soát, có 32 Luật cần sửa đổi, bổ sung các Điều liên quan đến quy hoạch để phù hợp với dự án Luật quy hoạch (quy định tại Phụ lục 2 của dự thảo Luật). Để bảo đảm tính khả thi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, chỉnh lý khoản 1 Điều 69 của dự thảo Luật theo hướng Luật quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Đồng thời, các phương án xử lý đối với từng loại quy hoạch được quy định tại Điều 68 như sau:
Đối với quy hoạch được quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 5 của Luật quy hoạch thì thực hiện đến hết thời kỳ quy hoạch; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy định của Luật này thì phải điều chỉnh theo quy định của Luật quy hoạch.
Đối với quy hoạch được tích hợp vào các quy hoạch quy định tại Điều 5 của Luật quy hoạch thì được thực hiện đến hết ngày 31/12/2020;
Các quy hoạch không được tích hợp và không thuộc một trong các quy hoạch quy định tại Điều 5 của Luật quy hoạch hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019 trừ các quy hoạch quy định tại khoản 3 Điều 23, khoản 3 Điều 24, khoản 6 Điều 26, khoản 3 Điều 27 và khoản 3 Điều 28 của Luật quy hoạch thì thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan".
Cùng với đó, quy định tại khoản 2 Điều 69 giao Chính phủ rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch trong các Luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 2 của Luật bảo đảm phù hợp với Luật quy hoạch, trình Quốc hội xem xét, quyết định và có hiệu lực chậm nhất từ ngày 01/01/2019. Chính phủ đã họp và có Nghị quyết theo hướng đề nghị Quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và 2018 việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch tại 32 Luật này sau khi Luật quy hoạch được Quốc hội xem xét, thông qua. Việc quy định ngay các nội dung cần sửa đổi liên quan đến quy hoạch tại 32 Luật trong Phụ lục 2 của dự thảo Luật là khó khả thi.
"Ngoài ra, để bảo đảm kịp tiến độ chuẩn bị cho việc xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch kinh tế – xã hội của địa phương cho giai đoạn 2021-2030, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề xuất Quốc hội ban hành một Nghị quyết riêng để yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương được tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác quy hoạch theo quy định và chỉ được phê duyệt các quy hoạch phù hợp với quy định của Luật này trong thời gian Luật quy hoạch chưa có hiệu lực", Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho hay.
Quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ
Một số ý kiến cho rằng cần tách riêng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và cần quy định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan khác.
Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, do có sự thay đổi về thẩm quyền lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch và thực hiện quy hoạch, công bố, cung cấp thông tin về quy hoạch nên dự thảo Luật đã bổ sung các quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan khác như Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính. Việc quy định cụ thể nội dung này sẽ đảm bảo sự đồng bộ và liên kết trong quá trình quản lý nhà nước đối với hoạt động quy hoạch.
Hải Ninh

Bình luận(0)