Đại hội Đảng lần thứ XIII: 4 bài học từ Đà Nẵng về kỷ luật Đảng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã nêu ra 4 bài học kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã trình bày tham luận với chủ đề “Một số bài học từ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng”.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, nhiệm kỳ qua, nhất là nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nói riêng.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, phát sinh nhiều vấn đề nổi cộm, phức tạp, việc khắc phục những sai phạm trong lãnh đạo, quản lý của các nhiệm kỳ trước; ý thức kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn mờ nhạt…
Dai hoi Dang lan thu XIII: 4 bai hoc tu Da Nang ve ky luat Dang
 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.
Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng bộ Thành phố đã nghiêm túc khắc phục những sai phạm, khuyết điểm, nỗ lực điều chỉnh những bất cập, nhanh chóng ổn định tình hình, tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI.
Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 92 đảng viên, giám sát 1.931 lượt tổ chức đảng và 3.669 đảng viên, kiểm tra 4.570 lượt tổ chức đảng và 12.783 đảng viên. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 696 đảng viên vi phạm.
Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 531 đảng viên, cảnh cáo 101 đảng viên, cách chức 12 đảng viên và khai trừ 52 đảng viên. Đảng viên là cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 125 đồng chí. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 14 đảng viên; Ủy ban kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật 29 đảng viên; ban thường vụ cấp ủy cấp quận, huyện và tương đương thi hành kỷ luật 12 đảng viên; ủy ban kiểm tra các quận ủy, huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 83 đảng viên; đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 79 đảng viên; chi bộ thi hành kỷ luật 479 đảng viên. Đồng thời, đề nghị Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với 5 đồng chí theo thẩm quyền.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, qua thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua một số bài học kinh nghiệm lớn đã được rút ra.
Thứ nhất, đầu tư xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát bám sát các nhiệm vụ chính trị đã được đề ra trong Nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tập trung kiểm tra, giám sát các vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.
Thứ hai, phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, ban thường vụ cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát; phải sớm phát hiện vi phạm để ngăn chặn, khắc phục kịp thời, không để vi phạm nhỏ gây hậu quả ít nghiêm trọng trở thành vi phạm lớn gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm của một cá nhân thành vi phạm của một tổ chức. Nghiêm túc nhìn nhận, khẩn trương khắc phục các sai phạm, khuyết điểm được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, không để vi phạm kéo dài trở thành một tình trạng của cả hệ thống.
Thứ ba, tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm để uốn nắn, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm và hạn chế hậu quả gây ra. Xử lý dứt điểm trường hợp cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gây bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân.
Thứ tư, cấp ủy các cấp có sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan thanh tra, điều tra và các cơ quan tư pháp... trong xem xét, xử lý đối với các cán bộ, đảng viên sai phạm. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần gắn với hoạt động thanh tra của Nhà nước, hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan có chức năng giám sát, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.
Ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
Trong bối cảnh chung của cả nước và Thành phố, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín của Đảng, là cơ sở cho việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Từ kinh nghiệm và thực tiễn của Đảng bộ trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành ủy Đà Nẵng tập trung vào các nội dung công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát gắn với các chủ trương của cấp ủy, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm được dư luận quan tâm.
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường công tác nắm tình hình, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Làm tốt công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan có chức năng thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Đảng và triển khai nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.
Củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đủ phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và dũng khí đấu tranh trong thực thi nhiệm vụ. Bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng làm việc cho cán bộ làm công tác kiểm tra, đảm bảo tính chuyên nghiệp, sự nghiêm túc, nghiêm minh và tinh thần nhân văn, xây dựng, tính giáo dục trong quá trình thực thi công vụ.
“Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng, góp phần tích cực vào công cuộc chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế xã hội lớn của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đóng góp thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, - ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định.
>>> Mời độc giả xem thêm video Cấm nhiều tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng

Nguồn: Truyền hình Thông tấn xã.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)