CIENCO 4 lao đao nợ nần, dư nợ phải trả gấp 6 lần vốn chủ sở hữu

(Kiến Thức) - Số dư nợ phải trả của CIENCO 4 thời điểm 30/6/2019 là 6.014 tỷ đồng so với vốn chủ sở hữu là 1.187 tỷ đồng. Nghĩa là trong cơ cấu nguồn vốn tỷ lệ là 1 đồng vốn thì 6 đồng nợ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất niên độ năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO 4 còn nhiều điểm đáng lo ngại. Đáng chú ý nhất là các khoản cho vay ngắn hạn của CIENCO 4 hiện đang gây áp lực rất lớn lên tình hình tài chính của Tập đoàn này.
CIENCO 4 lao dao no nan, du no phai tra gap 6 lan von chu so huu
 CIENCO 4 lao đao nợ nần, dư nợ phải trả gấp 6 lần vốn chủ sở hữu. (Ảnh: Internet).
Cụ thể, tại thời điểm 30/6/2019, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của CIENCO 4 là 6 lần. Cụ thể, số dư nợ phải trả là 6.014 tỷ đồng so với vốn chủ sở hữu là 1.187 tỷ đồng. Nghĩa là trong cơ cấu nguồn vốn tỷ lệ là 1 đồng vốn thì 6 đồng nợ.
Hệ số khả năng thanh toán tức thời là 0,045 lần. Cụ thể, theo cáo tài chính, số dư tiền và các khoản tương đương tiền là 139 tỷ đồng so với nợ ngắn hạn phải trả là 3.097 tỷ đồng.
Có thể thấy, với lượng tiền mà CIENCO 4 hiện có thì Tập đoàn này hoàn toàn không đảm bảo được khả năng thanh toán tức thời các khoản nợ phải trả trong vòng 3 tháng. Khả năng thanh toán tức thời của CIENCO 4 phụ thuộc lớn vào việc thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn là 2.429 tỷ đồng. Trong đó tập trung tại các khoản cho vay ngắn hạn 1.165 tỷ đồng.
Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của CIENCO 4 trong 6 tháng đầu năm nay là 249 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái là âm 308 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do công tác thu hồi công nợ của CIENCO4 đạt kết quả tốt.
Dòng tiền từ các khoản phải thu đạt 505 tỷ đồng, trong khi khoản mục này ở cùng kỳ âm 278 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 78 tỷ đồng.
Như vậy, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư trong kỳ của CIENCO 4 đạt 327 tỷ đồng. CIENCO 4 chủ yếu sử dụng dòng tiền dương trong kỳ để trả bớt nợ gốc vay dẫn đến lưu chuyển từ hoạt động tài chính âm 364 tỷ đồng (tiền thu từ đi vay 947 tỷ đồng, tiền trả nợ gốc vay âm 1.300 tỷ đồng).
Tại thời điểm 30/6/2019, các khoản phải thu ngắn hạn của CIENCO 4 là 2.429 tỷ đồng, giảm 453 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018, chủ yếu do giảm khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng (giảm 504 tỷ đồng từ 1.187 tỷ đồng xuống 683 tỷ đồng).
Tổng nguồn vốn của công ty ở thời điểm đó là 7.292 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm 2019. Trong đó, giá trị vốn góp chủ sở hữu là 1.192 tỷ đồng, còn lại nợ phải trả, với giá trị lên đến 6.099 tỷ đồng, chia thành 3.049 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 3.050 tỷ đồng nợ dài hạn.
Năm 2019, CIENCO 4 đặt mục tiêu 3.500 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, cổ tức không dưới 20% mệnh giá cổ phần.
Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán, giá cổ phiếu của CIENCO 4 (mã CK: C4G) đã giảm mạnh trong 6 tháng qua từ mức 11.900 đồng/CP (ngày 8/4/2019) xuống còn 6.200 đồng/CP (ngày 4/10/2019), tương đương mức giảm 48% trong vòng 6 tháng, đã phản ánh phần nào lo ngại của thị trường chứng khoán về tình hình sức khỏe tài chính của CIENCO 4.
Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO 4 được thành lập năm 2007. Tập đoàn chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào cuối tháng 4/2017.
CIENCO 4 là chủ đầu tư lớn của hàng loạt BOT như BOT Nam Bến Thủy - tránh Thành phố Hà Tĩnh, dự án BOT QL38 Yên Lệnh - Vực Vòng, BOT Nghi Sơn - Cầu Giát. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng tham gia thi công loạt dự án giao thông trong nước.

Khánh Hoài

>> xem thêm

Bình luận(0)