TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Tập hợp những bài viết về đề tài Tam Quốc Diễn Nghĩa, những nhân vật nổi tiếng như Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Tư Mã Ý, Tào Tháo, Tôn Quyền... 

Không phải Quan Vũ, võ tướng Tam quốc nào cả đời chưa từng thất bại?

Không phải Quan Vũ, võ tướng Tam quốc nào cả đời chưa từng thất bại?

“Võ thánh” Quan Vũ được nhiều sử gia đánh giá là võ tướng tài giỏi nhất Tam quốc. Tuy nhiên, Quan Vũ bị một võ tướng "qua mặt" khi người này cả đời chưa từng nếm mùi thất bại.