Mã Pì Lèng Panorama xây dựng trái phép

Mã Pì Lèng Panorama được xây dựng gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan và chưa có giấy phép xây dựng.