Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Thông tin, hình ảnh cập nhật nhanh nhất sự kiện Hội nghị Trung ương 10 khóa XII tại Hà Nội diễn ra từ ngày 7/5. Hội nghị Trung ương 10 khóa XII dự kiến sẽ họp bàn rất nhiều nội dung quan trọng liên quan tới tổ chức cán bộ. Diễn biến Hội nghị Trung ương 10 sẽ thế nào?