DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Thông tin cập nhật về hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong nước, thông tin về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

PVEP về đích sớm chỉ tiêu năm 2021

PVEP về đích sớm chỉ tiêu năm 2021

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) luôn nỗ lực vượt khó, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.