Doanh Nghiệp Việt Nam

Thông tin cập nhật về hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong nước, thông tin về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Cao su Phước Hoà báo lãi quý 4 đột biến

Cao su Phước Hoà báo lãi quý 4 đột biến

Nhờ vào lợi nhuận đột biến từ hoạt động khác gần 332 tỷ đồng nên công ty mẹ PHR báo lãi sau thuế đến 419 tỷ đồng, gấp gần 11 lần so quý 4/2019.