An toàn - Tiết kiệm điện

An toàn - Tiết kiệm điện

Tiết kiệm điện là giữ gìn “mạch máu”

Tiết kiệm điện là giữ gìn “mạch máu”

“Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”… “Chúng ta tiết kiệm điện chính là giữ gìn “mạch máu” cho mỗi gia đình cũng như cả nền kinh tế”. Đã 69 năm kể từ ngày đó nhưng lời Bác dạy đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị.