Công ty CP Đầu tư Truyền hình báo cáo kết quả kiểm toán 2014

(Kiến Thức) - Công ty Cổ phần Đầu tư Truyền hình báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2014. 

Dưới đây là toàn văn của bản Báo cáo kiểm toán độc lập (về báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2014) của Công ty Cổ phần Đầu tư Truyền hình. 
 

M.H

Bình luận(0)