Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm nếu cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp

(Kiến Thức) - Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố khi để xảy ra nhũng nhiễu doanh nghiệp, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.
 

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch để thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả trình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Theo đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.
Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.
Giam doc So phai chiu trach nhiem neu can bo nhung nhieu doanh nghiep
 Ảnh minh họa.
UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức quán triệt trong toàn ngành, địa phương mình quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND thành phố.
Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình; báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về UBND thành phố.
UBND TP Hải Phòng cũng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, phát luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng.
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố, các cơ quan có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.
UBND TP Hải Phòng giao Thanh tra thành phố chủ trì, hàng năm phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị để khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Đảm bảo đường dây nóng và hộp thư điện tử luôn thông suốt để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời, nghiêm minh, tham mưu giải quyết đúng quy định pháp luật; tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND thành phố theo quy định.
UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố và các tổ chức thành viên tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhà nước, góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và phối hợp với các cơ quan, chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)