Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV

Ngày 22/3, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Quốc hội) đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 15 và tổng kết hoạt động khóa XIV. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đến dự và chỉ đạo hội nghị. 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Phát biểu khai mạc hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, tại kỳ họp thứ nhất – tháng 7/2016, Quốc hội khóa XIV đã thành lập Ủy ban KH,CN&MT gồm 41 thành viên là các Đại biểu Quốc hội công tác tại các cơ quan Trung ương và địa phương và đến nay nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban KH,CN &MT khóa XIV đang dần tới những hoạt động cuối cùng.
Uy ban Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong tong ket nhiem ky khoa XIV
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV.
“5 năm qua, Ủy ban chúng ta đã tiến hành 15 phiên họp toàn thể với rất nhiều hội nghị, hội thảo, nhiều cuộc giám sát, nhiều phiên thảo luận về các vấn đề quan trọng của đất nước. Tất cả các vị thành viên Ủy ban đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Ủy ban, tâm huyết, trách nhiệm và rất trí tuệ với cương vị được giao đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật cho phát triển đất nước và hội nhập quốc tế”, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT Phan Xuân Dũng chia sẻ.
Theo TSKH Phan Xuân Dũng, tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban KH,CN&MT đã xác định định hướng công tác cốt lõi trong nhiệm kỳ khóa XIV là bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, sự chỉ đạo của Trung ương, của Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó có các giải pháp nêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” và các Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng khác.
Ủy ban đã xác định nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra các dự án Luật, Nghị quyết, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; đảm bảo phù hợp với nội dung của Hiến pháp 2013, phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước, nâng cao tính khả thi của dự thảo luật.
Tổ chức thực hiện tốt việc chủ trì thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý các dự thảo luật được UBTVQH giao; nghiên cứu, đóng góp ý kiến thẩm tra những dự án luật có liên quan do Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra.
Trong công tác giám sát, tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; cải tiến cách thức tiến hành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát; xây dựng chương trình giám sát cụ thể; xác định rõ mục đích, nội dung và đối tượng giám sát; có ý kiến đề xuất, kiến nghị thiết thực với Quốc hội, UBVQH, Chính phủ sau các đợt giám sát. Phục vụ tốt các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, UBNTVQH khi được phân công...
Uy ban Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong tong ket nhiem ky khoa XIV-Hinh-2
 TSKH Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.
TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh về việc tham gia ý kiến quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước khi mà Ủy ban đã tham gia với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài Chính và Ngân sách của Quốc hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về KTXH, dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách Trung ương, tổng quyết toán ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực KHCN&MT.
Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị đối mới tổ chức và hoạt động KH&CN; đổi mới mới quản lý, cơ chế, chính sách phát triển KH&CN; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần phát triển bền vũng đất nước.
Hoạt động của Ủy ban trong nhiệm kỳ qua đã bám sát định hướng được thông qua, đã chủ trì thẩm tra và nghiên cứu tiếp thu trình Quốc hội thông qua 12 dự án Luật; phối hợp tham gia thẩm tra nhiều dự án luật liên quan khác; đã tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề của Quốc hội, của UBTVQH và của Ủy ban; duy trì tốt hằng năm giám sát thường xuyên; tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho hoàn thiện chính sách, pháp luật của đất nước; đáp ứng nguyện vọng của cử tri.
“Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi những nỗ lực, cố gắng của cả Ủy ban, của Thường trực Ủy ban, của các vị Đại biểu Quốc hội thành viên Ủy ban đã rất tâm huyết, trách nhiệm trước nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhân dân, cử tri giao phó. Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, hoạt động của Ủy ban đã được Quốc hội, UBTVQH đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, TSKH Phan Xuân Dũng chia sẻ. 
Ông cũng nhấn mạnh: "Trước thềm của kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban KH,CN&MT tổ chức phiên họp thứ 15 - cũng là Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV, chúng ta cùng đánh giá, trao đổi về những kết quả đã đạt được, những tâm tư, tình cảm, nhiệt huyết, cống hiến trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời cũng gửi gắm những mong muốn, ước vọng của cử tri cả nước tới nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó có Ủy ban KH,CN&MT sẽ làm tốt hơn nữa, thành công hơn nữa, xuất sắc hơn nữa".
Những dấu ấn đáng tự hào
Theo ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ủy ban đã kế thừa, hoàn thiện và phát huy tốt vai trò của mình trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai đã được quan tâm với những đề xuất, nghiên cứu, thẩm tra, giám sát, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển đất nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ổn định, bền vững và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.
Uy ban Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong tong ket nhiem ky khoa XIV-Hinh-3
Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT báo cáo về hoạt động của Ủy ban trong 5 năm qua.
Từ tháng 7/2016 đến nay, Ủy ban đã được giao chủ trì thẩm tra, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội thông qua 12 dự án luật. Đặc biệt, nội dung các Luật có nhiều điểm mới, đột phá như đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng; đa dạng hóa nguồn lực. qua đó, các Luật đã tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện để các cơ quan quản lý thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước, góp phần thể chế hóa chủ trương đường lối, chính sách đổi mới của Đảng về lĩnh vực nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển. Ủy ban cũng phối hợp thẩm tra các dự án luật, Phối hợp xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV và từng năm. Các thành viên Ủy ban đã tích cực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến pháp luật tại các kỳ họp Quốc hội, được lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội đánh giá cao về vấn đề này.
Nhiệm kỳ Khóa XIV cũng ghi dấu sự đổi mới trong hoạt động của Ủy ban, đặc biệt trong thực hiện các chuyên đề giám sát. Các chương trình giám sát được xây dựng cụ thể, chi tiết và luôn thực hiện với quan điểm: giám sát cần phải sáng tạo và sát thực với địa phương, địa bàn và đi vào những vấn đề hóc búa mà cử tri và người dân quan tâm. Giám sát nhưng không quá phụ thuộc vào các báo cáo của Chính phủ, như vậy mới đạt hiệu quả cao. Giám sát phải đưa ra những vấn đề mà cử tri hiện tại đang bức xúc và hướng giải quyết trong tương lai. Trên cơ sở kế thừa thành tựu của các nhiệm kỳ trước, việc đổi mới giám sát đã giúp Ủy ban có nhiều kiến nghị cụ thể đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có liên quan để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Ủy ban cũng đã tổ chức 5 phiên giải trình của các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan tại Ủy ban về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
Tại Hội nghị, các thành viên Ủy ban cũng bày tỏ sự tán thành cao với báo cáo tổng kết, đồng thời các thành viên Ủy ban cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm qua nhiệm kỳ khóa XIV, đó là: Liên tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo, khả năng và trách nhiệm của từng đồng chí là Thường trực Uỷ ban và thành viên Uỷ ban tạo nên sự đoàn kết, thống nhất; Trong công tác lập pháp, chủ động sớm triển khai các nhiệm vụ từ lúc được phân công, phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên liên quan; Trong công tác giám sát, lấy hiệu quả giám sát là thước đo, tiến hành khoa học, không hình thức, phô trương, lãng phí, bám sát đến kết quả cuối cùng với tinh thần trách nhiệm cao nhất; Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền các địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng của Vụ tham mưu, giúp việc.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy nêu rõ, phát triển cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, tiếp nối những thành tựu của Ủy ban qua các nhiệm kỳ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã để lại những dấu ấn quan trọng, đáng tự hào, cùng với các cơ quan của Chính phủ đã hình thành một hệ thống pháp luật về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường làm cơ sở cho việc đẩy mạnh phát triển nền khoa học công nghệ nước nhà, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển bền vững đất nước, đặc biệt, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri cả nước. Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường hợp tác quốc tế để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, để đóng góp tốt hơn cho công cuộc xây dựng đất nước, thúc đẩy hiệu qủa quá trình đổi mới sáng tạo của Việt Nam trên trường Quốc tế.
“Một tập thể trí tuệ, đoàn kết, có tư duy đổi mới”
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao những hoạt động, kết quả đạt được của Ủy ban KH,CN&MT trong nhiệm kỳ khóa XIV và bày tỏ sự vui mừng khi Quốc hội khóa XIV đã rất thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân và cử tri giao phó.
Uy ban Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong tong ket nhiem ky khoa XIV-Hinh-4
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao hoạt động và kết quả của Ủy ban KH,CN&MT trong nhiệm kỳ vừa qua.
“Quốc hội khóa XIV là nhiệm kỳ đổi mới toàn diện, sâu sắc và rất hiệu quả. Thành công đó có sự đóng góp to lớn và quan trọng của Ủy ban KH,CN&MT. Hoạt động của Ủy ban rất sôi nổi và toàn diện” – Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Xuân Hiển nói và đánh giá, chưa nhiệm kỳ nào như nhiệm kỳ vừa qua mà Ủy ban KH,CN&MT thẩm tra đến 12 dự án Luật, đó là một khối lượng lớn, phức tạp và giúp cho Quốc hội xây dựng được nhiều dự án Luật khó.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng: “Những dự án Luật mà Ủy ban KH,CN&MT được Quốc hội giao đều là những dự án mang tính kỹ thuật, công nghệ rất cao, phức tạp. Chẳng hạn như việc dừng dự án điện hạt nhân, đó là một quyết định sáng suốt. Ủy ban cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong giám sát cấp cao. Không phải chỉ nghe báo cáo mà đã đi vào thực tế, chẳng hạn việc giám sát kiểm tra các lò mổ lợn ngay trong đêm...”
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: “Lãnh đạo Quốc hội đánh giá Ủy ban KH,CN&MT là một tập thể trí tuệ, đoàn kết, có tư duy đổi mới. Rất nhiều nhân lực có năng lực vượt trội đủ trình độ thẩm tra, xem xét giúp cho Quốc hội quyết định mọi vấn đề quan trọng của đất nước”. Phó Chủ tịch cũng đồng tình với những bài học, kinh nghiệm mà Ủy ban nêu ra và yêu cầu sớm khắc phục, tránh hình thức, kém hiệu quả. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban tiếp tục đổi mới tư duy, cố gắng theo kịp, đồng hành cùng với sự phát triển như vũ bão của Khoa học Công nghệ.
“Quốc hội khóa XV là nhiệm kỳ quan trọng, mở đầu giai đoạn xây dựng đất nước phát triển. Đặt ra nền tảng hoàn thiện về hệ thống pháp luật, hoàn thiện những công trình quan trọng quốc gia. Vì vậy, Ủy ban KH,CN&MT phải là một Ủy ban tiên phong, đi đầu đổi mới tư duy trong Khoa học Công nghệ, Tài nguyên Môi trường, tiếp tục xây dựng được các dự án Luật, tăng cường công tác giám sát, góp phần xây dựng các vấn đề qua trọng của đất nước” – Phó Chủ tịch Quốc hội nói.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nguồn: Nhân dân TV


Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)