Liên hiệp Hội Tuyên Quang: Đổi mới, nâng cao chất lư ợng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang có 10 Hội thành viên với 162 hội viên tập thể và 6.575 hội viên cá nhân. Bộ máy tổ chức Liên hiệp Hội và các Hội thành viên ngày càng được củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất  lượng hoạt động. 

Tuy thời gian thành lập, đi vào hoạt động còn ngắn (5 năm) song Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang đã có những hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp để tập hợp, động viên, phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ trí thức như: Điều tra thống kê đội ngũ trí thức hiện đang làm việc tại các lĩnh vực đời sống xã hội trong tỉnh.
Qua điều tra cho thấy, đội ngũ trí thức của tỉnh phát triển khá nhanh về số lượng, chất lượng, lĩnh vực đào tạo. Tính đến cuối năm 2017, số người có trình độ chuyên môn đại học trở lên hiện đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh có trên 13.800 người, bằng khoảng 1,8% dân số của tỉnh, trong đó trên 1.100 người có trình độ chuyên môn trên đại học (có 40 tiến sỹ) bằng khoảng 0,8% và 0,28% so với người có trình độ chuyên môn đại học trở lên.
Lien hiep Hoi Tuyen Quang: Doi moi, nang cao chat lu ong
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang được thành lập năm 2014.
Ông Giang Văn Huỳnh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Tuyên Quang cho biết, trong những năm qua, Liên hiệp Hội đã hoạt động tiếp thu, ứng dụng, phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và nghiên cứu khoa học được quan tâm. Liên hiệp Hội tập trung tập hợp, động viên đội ngũ trí thức tích cực đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền tỉnh nhiều ý kiến có giá trị khi xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực của tỉnh trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chương trình xây dựng nông thôn mới, về các dự án thu hút đầu tư và chính sách đào tạo, thu hút nhân lực trình độ cao về tỉnh công tác…
Liên hiệp Hội cũng tham mưu tích cực và động viên đội ngũ trí thức đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng, đưa các tiến bộ khoa học công nghệ mới, tiên tiến, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương vào thực tiễn sản xuất, đời sống.
Hàng năm, đội ngũ trí thức của tỉnh đã trực tiếp chủ trì, hoàn thành nghiên cứu, đưa vào ứng dụng thực tế từ 10- 20 đề tài, dự án khoa học; tổ chức hàng trăm lớp phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất cho hàng nghìn người. Ngoài ra Liên hiệp Hội cùng các Hội thành viên còn phát hành các Bản tin, Website phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật đến người dân...
Như hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội đã tham gia đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến tại các hội nghị hiệp thương cử người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua những vấn đề có liên quan đến hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội, điển hình như Phương án phát triển huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Dự án vùng canh tác hữu cơ đến 2025, tầm nhìn đến 2030; Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ về Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật; Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng tại huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương và Lâm Bình: Đề án tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội KH&KT… theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ, Hội đồng tư vấn tỉnh, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.
Còn đối với hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, Liên hiệp Hội đã tham gia các hoạt động của Hội đồng Khoa học tỉnh; tham gia 02 Hội đồng chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 02 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
Thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát thực tế tại huyện Na Hang để thống nhất và phối hợp với huyện Na Hang lựa chọn, đề xuất, đăng ký đề tài khoa học cấp tỉnh để thực hiện vào năm 2022 như Đề tài Nghiên cứu, xác định thành phần chính của một số cây thảo mộc để làm men sản xuất rượu ngô tại huyện Na Hang.
Ông Huỳnh cho biết thêm, Liên hiệp Hội được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì tổ chức Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật trong nhân dân và Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng. Liên hiệp Hội đã tích cực phối hợp với các ngành, huyện, đoàn thể, nhất là với Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ để tổ chức Hội thi, Cuộc thi.
Cùng với các hoạt động trên, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên còn tham gia thiết thực vào các hoạt động giáo dục đào tạo, dạy nghề, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường.
Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng nhìn nhận khách quan, hoạt động của Liên hiệp Hội còn hạn chế nhất định như: Chưa làm tốt việc tham mưu đề xuất chính sách tập hợp, phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhất là chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Tham gia nghiên cứu, đề xuất đưa các tiến bộ khoa học và công nghệ mới, tiên tiến tạo sự thúc đẩy phát triển mạnh các lĩnh vực ưu thế của tỉnh còn hạn chế. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội triển khai còn chậm...
Tuy nhiên, theo ông Huỳnh vẫn còn một số khó khăn, đặc biệt là trong năm 2021, do đại dịch Covid nên tiến độ thực hiện tập huấn phổ biến kiến thức KHKT chậm; Hoạt động của một số Hội thành viên gặp nhiều khó khăn.
Ngoài ra, chưa làm tốt việc đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải pháp sát thực, hiệu quả trong tập hợp, động viên, phối hợp đội ngũ trí thức trong tỉnh trong tiếp thu, chọn lựa tiến bộ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và phát huy tài năng, trí tuệ, hợp tác trong hoạt động khoa học.
Và theo ông Huỳnh, trong năm nay và những năm tiếp theo, Liên hiệp Hội Tuyên Quang sẽ
tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024; thẳng thắn đánh giá đúng những việc đã làm được, những việc còn tồn tại, thiếu sót; chỉ rõ nguyên nhân thiếu sót, tồn tại, nhất là nguyên nhân chủ quan trong tổ chức hoạt động; xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện.
Xây dựng tổ chức Liên hiệp Hội Tuyên Quang, trong đó có xây dựng bộ máy chất lượng để tổ chức triển khai tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trong quá trình hoạt động phải thường xuyên củng cố hoàn thiện, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của toàn Liên hiệp hội, các Hội thành viên và tổ chức chuyên môn trực thuộc.
Lien hiep Hoi Tuyen Quang: Doi moi, nang cao chat lu ong-Hinh-2
Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chuyên môn, trong đó tập trung vào các nội dung. 
Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chuyên môn, trong đó tập trung vào các nội dung, trong đó:
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập hợp, động viên đội ngũ trí thức tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, đạo đức, ý thức trách nhiệm, cùng toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tập hợp các trí thức, chuyên gia có trình độ chuyên môn giỏi, kinh nghiệm tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách, giải pháp khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, quan hệ hợp tác để đẩy nhanh tốc độ, chất lượng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phục vụ xây dựng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các chương trình, dự án lớn cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra khi được cấp ủy, chính quyền giao.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đưa khoa học công nghệ tiên tiến áp dụng vào thực tiễn sản xuất, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu vùng xa. Tổ chức tốt các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong nhân dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài tỉnh, nhất là các sản phẩm xuất khẩu.
Tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ chế, chính sách phát triển khoa học công nghệ; chính sách đào tạo, thu hút nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, nhân tài, nhất là các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu; chính sách tôn vinh trí thức có công lao đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Tuyên Quang.
Theo PV/VUSTA

>> xem thêm

Bình luận(0)