Ông Cao Sỹ Kiêm làm Chủ tịch HĐQT DongA Bank

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 của ngân hàng DongAbank ngày 26/4, ông Cao Sỹ Kiêm - thành viên HĐQT độc lập đã trở thành Chủ tịch HĐQT DongAbank thay ông Phạm Văn Bự.

Đại hội cũng đã thông qua kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận, các quỹ trích lập, chia cổ tức năm 2013; tăng vốn điều lệ và định hướng kinh doanh 2014.
Theo đó năm 2013 DongAbank đạt tổng tài sản đạt 74.919 tỷ đồng, tăng 8,1% so với 2012; vốn điều lệ đạt 5.000 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 65.124 tỷ đồng, tăng 18%; tổng dư nợ cho vay đạt 55.449 tỷ đồng, tăng 7,3% so với 2012...
Năm 2013, DongAbank đạt tổng lợi nhuận chưa trích lập dự phòng rủi ro tín dụng là trên 989,04 tỷ đồng, tuy nhiên do phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đến 558,8 tỷ đồng, nên lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng là trên 430 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch lợi nhuận đưa ra cho cả năm 2013 và giảm 44% so với năm 2012.
 
Mặc dù tình hình kinh doanh 2013 còn nhiều khó khăn, nhưng chia sẻ cùng với cổ đông, Ban lãnh đạo DongAbank cũng đã trình Đại hội thông qua việc chia cổ tức 2013 với tỷ lệ 5%.
Năm 2014, DongAbank dự kiến: tổng tài sản dự kiến đạt 89.000 tỷ đồng, tăng 18% so với 2013; vốn điều lệ đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2013; huy động vốn đạt 78.475 tỷ đồng, tăng 20% so với 2013; tổng dư nợ cho vay đạt 63.634 tỷ đồng, tăng 10% so với 2013; lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, tăng 17% so với 2013.
Đáng chú ý tại Đại hội HĐQT đã trình về việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động tiếp xúc, tìm hiểu các TCTD để chuẩn bị cho việc sáp nhập, hợp nhất và mua lại TCTD theo đề án tái cấu trúc ngân hàng. DongAbank cũng cho biết trong năm qua có hai đối tác đến đàm phán với DongAbank về vấn đề sáp nhập.
Theo Công lý

Bình luận(0)