Lãi quý 4 của TNG giảm 59% do giảm giá hàng bán vì COVID-19

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) báo doanh thu và lợi nhuận cả năm 2020 đi lùi so với năm trước do giá bán bị giảm do dịch bệnh.

Trong quý 4, doanh thu của TNG giảm 9% về 955 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh tại châu Âu, dẫn tới một số đơn hàng của khách hàng đã yêu cầu giảm giá bán từ 1-2% so với giá ban đầu. Các chi phí dự phòng tăng 5 tỷ so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, đối với lao động công ty vẫn phải bố trí duy trì có việc làm và chi trả lương, các khoản chế độ đúng theo hợp động và quy định của nhà nước. Chính vì vậy, lợi nhuận giảm trong quý 4 giảm mạnh 59% so với cùng kỳ về còn hơn 23 tỷ đồng.
Tình chung cho cả năm 2020, TNG ghi nhận doanh thu đạt 4.484 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 34% so với thực hiện trong năm 2019.
Lai quy 4 cua TNG giam 59% do giam gia hang ban vi COVID-19
 TNG ghi nhận lợi nhuận đi lùi năm 2020.
Theo kế hoạch ban đầu, TNG đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, theo đó, Công ty đã thực hiện được 97% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận.
Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của TNG ghi nhận hơn 3.553 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng 17%, lên gần 1.007 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 48% và nguyên liệu, vật liệu chiếm 30% tổng giá trị hàng tồn kho.
Tại thời điểm cuối tháng 12/2020, nợ phải trả của TNG ghi nhận gần 2.407 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn hơn 1.748 tỷ đồng (tăng 24%) và dư nợ vay dài hạn hơn 658 tỷ đồng (tăng 21%).
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)