HAGL Agrico lỗ thêm 118 tỷ đồng sau kiểm toán

(Kiến Thức) - Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất 2019, HAGL Agrico lỗ thêm hơn 118 tỷ đồng, nâng mức lỗ luỹ kế tại ngày cuối niên độ lên 2.324 tỷ.
 

Sau kiểm toán, lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) ghi nhận gần 2.426 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập chỉ dừng tại mức lỗ 2.308 tỷ đồng.

Chênh lệch trước kiểm toán và sau kiểm toán khá lớn đến hơn 118 tỷ đồng. Như vậy lỗ luỹ kế của HNG tại ngày 31/12/2019 đã lên đến con số 2.324 tỷ đồng.

Tại ngày cuối niên độ 2019, tổng tài sản của HNG đạt 23.000 tỷ đồng, giảm 26% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt gần 4.000 tỷ đồng, giảm 7%; tài sản dài hạn đạt 19.000 tỷ đồng, giảm gần 27%.

Về tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 1.555 tỷ đồng. Đồng thời hàng tồn kho của Công ty chiếm hơn 2.100 tỷ đồng chủ yếu là do tăng chi phí sản xuất và kinh doanh dở dang và thành phẩm.

Về tài sản dài hạn, lợi thế thương mại của HAGL Agrico tại ngày 31/12/2019 đạt 372 tỷ đồng, chỉ bằng 12% so với lợi thế thương mại tại thời điểm đầu năm 2019.

Nợ phải trả của HNG đạt hơn 13.542 tỷ đồng, chiếm 58% tổng tài sản. Nợ ngắn hạn của Công ty lúc này đạt gần 8.000 tỷ đồng, gấp đôi so với tài sản ngắn hạn.

HAGL Agrico lo them 118 ty dong sau kiem toan, hang loat y kien ngoai tru
HNG của bầu Đức nhận về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. 

Bên cạnh đó, HNG còn nhận về ý kiến ngoại trừ, theo kiểm toán Công ty sẽ lỗ thêm 232 tỷ đồng nếu ghi nhận theo quy định hiện hành.

Trong năm 2018, HNG ghi nhận khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại ngày 31/12/2018 với tổng số tiền 192 tỷ. Việc trích lập này được thể hiện trong cả năm trước theo quy định.

Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019, HNG không ghi nhận khoản dự phòng thuế TNDN tương tự theo quy định với số tiền 40 tỷ do HNG đã áp dụng các nội dung mới của dự thảo sửa đổi Nghị định 20.

Nếu HNG ghi nhận chi phí thuế TNDN theo quy định hiện tại và không hoàn nhập chi phí thuế TNDN đã ghi nhận trong các năm tài chính trước đó, chỉ tiêu “Thu nhập khác” sẽ giảm 192 tỷ, chỉ tiêu “chi phí thuế TNDN hiện hành” sẽ tăng 39 tỷ đồng, lỗ trước thuế và lỗ sau thuế sẽ tăng lần lượt 192 tỷ đồng và 232 tỷ.

Đồng thời chỉ tiêu lỗ luỹ kế và thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại ngày 31/12/2019 sẽ tăng cùng số tiền là 232 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)